Тернопільський навчально-виховний комплекс
"Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука"

Архів публікацій

Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня з літературного в 4 класі

Документи

Коло читання

Учень/учениця:

Називає:

 • з кола опрацьованих творів основні теми читання;
 • твори різних жанрів;
 • прізвища, імена 5-6 найвідоміших українських письменників, та їхні твори, з якими ознайомились під час навчання.

Визначає:

 • жанр прочитаного твору: казка, легенда, вірш, оповідання, повість, повість-казка, байка, п’єса;
 • пояснює свій вибір;

Розрізняє:

 • казку народну і літературну;
 • пояснює спільне та відмінне у цих творах;
 • розрізняє прозові, поетичні, драматичні твори;

 Формування і розвиток навички читання

Учень/учениця:

 • читає вголос свідомо, правильно, виразно із дотриманням основних норм літературної вимови і мовчки (усвідомлено) в оптимальному для розуміння темпі;
 • називає після прослуховування чи прочитування твору його жанр, персонажів, факти про їхні дії та вчинки, місце та час подій;
 • обирає та застосовує тон, темп, гучність читання, логічний наголос з урахуванням змісту та жанрової специфіки твору;
 • передає з їхньою допомогою під час читання, декламації, читання в особах, інсценізації різножанрових творів своє та авторське ставлення до змісту твору.

Літературознавча пропедевтика

Учень/учениця:

 • визначає тему й основну думку твору;
 • визначає відносно завершені і самостійні частини тексту (епізоди); факти, події, персонажів, їх вчинки;
 • пояснює, хто герої твору, що і як про це сказано в тексті; які події, пригоди трапилися, місце та час подій, як вони пов’язані між собою;
 • визначає головних і другорядних персонажів твору;
 • пояснює й обґрунтовує вчинки героїв та їхні мотиви;
 • оцінює дії та вчинки персонажа й робить висновок про те, позитивний чи негативний вчинок;  обґрунтовує свою думку;
 • підтверджує свою думку про  формування автором твору враження щодо героя твору рядками з тексту;
 • складає невеликі усні розповіді про життєвий шлях 2-3 письменників, події, які особливо запам’яталися; пояснює, як, з яких джерел можна одержати біографічні відомості про майстрів мистецтва слова; називає основні теми та жанри їх творів;
 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити картини природи, місце події, зовнішність персонажів, їхні характери, вчинки, стосунки з іншими героями;
 • розрізняє, визначає, обґрунтовує вивчені раніше жанрові ознаки літературних творів, які опрацьовувалися під час навчання в 2-4 класах; наводить приклади творів відповідно до вказаного в завданні жанру; співвідносить літературний твір з його жанром.

Робота з художніми творами

Учень/учениця:

 • практично вирізняє народну соціально-побутову казку серед інших казок; пояснює відмінність соціально-побутових казок від казок про тварин та героїко-фантастичних (на конкретних прикладах);
 • знає назви, сюжети соціально-побутових народних казок, які вивчались на уроках;
 • читає напам’ять 1 уривок з казки (без діалогу) 35-40 слів;
 • знаходить у тексті казки уривок з описом народного побуту, місця події;
 • називає в казках героїв, пояснює їхні вчинки, мотиви поведінки;
 • визначає персонажів, які протиставляються у казці;
 • робить висновок про повчальний зміст казок;
 • використовує зразки мови казки в переказі, розповіді про казку, про її героїв.
 • розрізняє фольклорну та літературну казку; пояснює спільне та відмінне в цих казках; правильно називає прізвища найвідоміших письменників-казкарів та їхні твори;
 • практично вирізняє легенду серед інших літературних творів;
 • називає героїв легенд, їхні риси особистості;
 • називає ознаки вірша як жанру; теми опрацьованих віршів; визначає у вірші слова, які передають почуття автора;
 • читає напам’ять 6 поетичних творів оповідання й повість; називає спільні й відмінні ознаки цих літературних жанрів;
 • обґрунтовує свій вибір (на конкретному прикладі);
 • визначає в оповіданні та повісті позитивні й негативні вчинки героїв (персонажів); моральний і етичний характер вчинків героїв  та висловлює оцінні судження  про них; обґрунтовує свої міркування;
 • практично розрізняє історичні оповідання для дітей, пояснює, що в таких творах йдеться про події (людей), які відбувалися (жили) дуже давно;
 • вирізняє за змістом подій, вчинків героїв гумористичні оповідання серед інших оповідань;
 • знаходить авторські слова для характеристики героя, створення комічних ситуацій у гумористичних творах, пояснює вибір автора; використовує авторські словахарактеристики в розповіді про героя, при порівнянні вчинків персонажів;
 • робить припущення щодо того, як автор формує ставлення читача до зображуваних подій і персонажів творів.
 •  пояснює, що гумор допомагає доброзичливо вказати на певні особистісні якості, робить життя яскравим, оптимістичним, спонукає до добрих справ,  а почуття гумору є позитивною властивістю  особистості;
 • читає напам’ять 1 уривок з оповідання обсягом 35-40 слів;
 • знає напам’ять 7-8 прислів’їв, розуміє їх зміст та пояснює, у якій життєвій ситуації доцільно вживати кожне з прислів’їв; добирає і використовує прислів’я в розповіді про героїв оповідань; співвідносить прислів’я й основну думку оповідання.

Смисловий і структурний аналіз тексту

Учень/учениця:

 • розповідає про свої враження, почуття, які виникли під час читання/слухання твору; називає події /персонажів твору, які вразили, засмутили, викликали сміх, спонукали до певних дій; пояснює свої думки;
 • визначає події, причини, час і місце подій у творі та як вони пов’язані між собою; підтверджує думку рядками тексту/ розповіддю фактів з тексту; наводить приклади фактів, які змінюють хід подій;
 • встановлює і пояснює смислові зв’язки між епізодами (частинами тексту), подіями і явищами, подіями і вчинками героїв у творі;
 • встановлює та пояснює за змістом твору причиново-наслідкові зв’язки між подіями, між вчинками героїв (персонажів) (з допомогою вчителя).
 • характеризує дійових осіб:
 • оцінює їх вчинки, поведінку, визначає риси характеру персонажів твору (з опорою на перелік назв рис характеру і самостійно); знаходить в тексті слова, вислови, речення, які підтверджують думку читача про героя (персонажа);
 • пояснює, чого навчає читача вчинок героя (персонажа) твору;
 • знаходить в тексті твору й зачитує частину з описом пейзажу; виділяє окремі слова, вислови, які допомагають яскраво уявити картину; використовує їх й розповідях за змістом твору;
 • встановлює зв’язок між пейзажем і діями та вчинками героями, пояснює цей зв’язок;
 • визначає тему й основну думку твору; пояснює свій вибір;
 • складає план оповідання, казки, статті (до 5 пунктів); використовує його для розповіді, різних видів переказу;
 • формулює (під час читання мовчки та вголос) запитання за змістом прочитаного про факт, подію, час, місце події, героїв твору, причини й наслідки подій, взаємозв’язки між ними; озвучує запитання, які виникли під час читання; відповідає на них рядками тексту, своїми словами;
 • провадить діалог (6-7 реплік) з учителем, однокласниками на основі прочитаного.

Робота з науково-художніми творами

 • виділяє в тексті науково-пізнавальну й художню інформацію; пояснює пізнавальне значення твору;
 • визначає тему науково-художнього оповідання, повісті, казки, добирає факти, слова й думки, які пояснюють визначення теми, виділяє в науково-художньому оповіданні, повісті, казці смислові частини; складає план, визначає основну думку, ілюструє її прикладами з тексту та власними висновками, переказує зміст за складеним планом.

Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного

Учень/учениця:

 • самостійно та з допомогою вчителя виконує творчі завдання до прочитаного (словесне малювання та ілюстрування прочитаного, творчий переказ, читання за ролями, інсценізація, доповнення і певні зміни віршованих і прозових творів, зміни текстів);
 • складає самостійно та з допомогою вчителя казки, небилиці, твори-мініатюри, вірші, лічилки, загадки тощо;
 • бере участь в інсценізації прочитаних творів.

Аудіювання – слухання-розуміння усного мовлення

Учень/учениця:

 • називає про що, або про кого йдеться у творі, місце і час дії, послідовність подій у прослуханому тексті;
 • встановлює причиново-наслідкові зв’язки;
 • визначає тему і основну думку сприйнятого на слух твору;
 • розповідає про свої враження, почуття, які виникли під час слухання твору;
 • висловлює власну думку про факти, події у сприйнятому на слух тексті;
 • адекватно виконує сприйняті на слух інструкції щодо виконання поставлених учителем навчальних завдань
Дата: 9 листопада, 2016
Автор: Адміністрація школи
 
 

Всі мудрі люди мають одну спільну рису – вміння слухати.

Випадкові фото

Історія школи

Тернопільська СШ №6 заснована в 1947 році. Спершу вона не мала власного приміщення, а тому функціонувала в корпусах СШ №1 (зараз тут Українська гімназія імені І. Франка) та політехнічного інституту (зараз ТНТУ ім І. Пулюя). У 1960 році школа одержала нове приміщення по вул. Леніна, 25 (зараз це вул. Руська, 6), в якому знаходиться і тепер. ...
Читати далі...

Педагогічний колектив

Абрамик Любов Богданівна - вчитель англійської мови Кічук Марія Іванівна - вчитель математики Сеник Надія Михайлівна - вчитель української мови та літератури Флешар Олександра Богданівна - вчитель української мови та літератури Гайда Галина Володимирівна - вчитель біології Голда Оксана Василівна - керівник гуртка Лоджук Тарас Григорович - вчитель фізичної культури Гриненко Наталія Володимирівна - практичний психолог Ненич Олена Зіновіївна - вчитель початкових класів Вишневська Наталія Петрівна - вчитель початкових класів Лисобей Людмила Василівна - вчитель математики Марцинюк Олександра Степанівна - вчитель початкових класів Гончар Оксана Василівна - вчитель початкових класів Маланюк Борис Орестович - керівник драматичного гуртка Остапчук Ольга Миколаївна - вчитель математики Антонюк Наталія Петрівна - вчитель англійської мови Анцібор Наталія Олексіївна - вчитель світової літератури Бабій Наталія Зіновіївна - вчитель початкових класів Белендюк Руслана Степанівна - вчитель музики Бичок Надія Йосипівна - вчитель початкових класів Буртник Тамара Іванівна - вчитель початкових класів Бутова Ольга Вікторівна - вчитель початкових класів Бутрин Ольга Богданівна - вчитль фізики Вишневська Лариса Петрівна - вчитель хімії Вишньовська Наталія Михайлівна - вчитель початкових класів Гандзола Михайло Васильович - керівник гуртка Горбач Наталія Дмитрівна - вчитель образотворчого мистецтва Горин Олег Петрович - вчитель фізичної культури Грицак Мар'яна Ярославівна - вчитель математики Грицина Мар'яна Степанівна - вчитель початкових класів Данилків Тетяна Ярославівна - соціальний педагог Доскоч Галина Володимирівна - вчитель математики Дубчак Марина Віталіївна - вчитель англійської мови Ензельт Олександр Миколайович - вчитель фізики Заверуха Людмила Любомирівна - вчитель початкових класів Зозуляк Сергій Володимирович - вчитель історії Зотько Ольга Василівна - вчитель початкових класів Кіцак Оксана Романівна - вчитель біології Кавецька Марія Йосипівна - вчитель початкових класів Казакова Віра Миколаївна - вчитель української мови і літератури Катола Антоніна Іванівна - вчитель англійської мови Кашуба Наталія Богданівна - вчитель англійської мови Когут Марія Зіновіївна - вчитель географії Кольба Валентина Олексіївна - заступник директора з виховної роботи Кріль Любов Степанівна - вчитель початкових класів Куземко Наталія Дмитрівна - вчитель німецької мови Кулешко Віталій Іванович - вчитель математики Купецька Ольга Петрівна - вчитель англійської мови Сорока Ольга Петрівна - вчитель музики, етики, естетики Лень Марія Василівна - вчитель англійської мови Лихачинська Іванна Іванівна - вчитель історії Лоджук Надія Романівна - вчитель початкових класів Лотоцька Наталія Богданівна - вчитель української мови та літератури Лукашова Валентина Володимирівна - вчитель географії Матвіїв Іван Йосипович - вчитель історії Матвіїшин Світлана Сергіївна - керівник драматичного гуртка Мелимука Анна Олексіївна - вчитель християнської етики Михайлишин Ніна Володимирівна - вчитель української мови та літератури Моліцька Алла Леонідівна - вчитель хімії Мотрук Віра Іванівна - вчитель математики Недошитко Віктор Дмитрович - вчитель трудового навчання Олійник Діана Петрівна - вчитель англійської мови Остапчук Вадим Олександрович - вчитель креслення Пагут Віра Петрівна - учитель інформатики Паланиця Любов Григорівна - керівник військово-патріотичного гуртка, вчитель хімії Рачинська Галина Степанівна - вчитель української мови та літератури Роговська Ольга Яківна - вчитель фізичної культури Сагайдак Надія Стефанівна - вчитель англійської мови Синюк Людмила Йосипівна - вчитель ОБЖ Сиротюк Світлана Василівна - вчитель біології Соколова Ольга Михайлівна - вчитель інформатики Тарноруда Олег Петрович - вчитель історії Тимочко Надія Іванівна - вчитель початкових класів Тимчак Ірина Андріївна - педагог-організатор Ткачук Оксана Петрівна - вихователь ГПД Туровська Надія Романівна - бібліотекар Холодняк Наталія Василівна - вчитель світової літератури Хомич Галина Василівна - вчитель фізичної культури Чикалова Надія Максимівна - вчитель фізичної культури Яремчук Ганна Семенівна - вчитель трудового навчання
© ТНВК "Школа-Ліцей №6 ім. Н.Яремчука", 2013 - 2021
Всі права захищено.