Тернопільський навчально-виховний комплекс
"Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука"

Архів публікацій

Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці з української мови у 4 класі

Документи

І. Мовленнєва змістова лінія

1. Говоріння (протягом року)

Учень/учениця:

 • регулює дихання, силу голосу, темп мовлення залежно від ситуації мовлення і спілкування;
 • бере участь у створенні діалогу на задану тему, за ілюстрацією (з 5–6 реплік для двох учасників без урахування етикетних реплік початку і завершення діалогу) – одним із учасників діалогу може бути вчитель;
 • дотримується правил етикету, культури спілкування;
 • усно переказує текст (детально або вибірково), що належить до художнього або науково-популярного стилю;
 • висловлює власну думку з приводу почутого; доповнює почуте власними спостереженнями;
 • будує самостійне зв’язне висловлювання (усний твір) – за спостереженнями в навколишньому; ілюстрацією, поданим зачином або кінцівкою, за опорними словами, за поданим або колективно складеним планом (есе—під керівництвом учителя);
 • використовує виражальні засоби мови;
 • виражає своє ставлення до висловлюваного.

2. Писемне мовлення

 Учень/учениця:

 • складає і записує 5-6 зв’язані між собою речення за змістом ілюстрації, навчальної ситуації, запропонованої вчителем; 3-4 запитання на задану тему, відповіді на запитання, поставлені однокласниками;
 • відновлює деформований з навчальною метою текст, удосконалює його за настановами вчителя;
 • пише переказ розповідного тексту з елементами опису або міркування  за колективно або самостійно складеним планом; з дотриманням тричастинної структури висловлювання, використанням виражальних засобів мови;
 • складає самостійне письмове висловлювання   на добре знайомі учням теми: за прочитаним твором, епізодом з переглянутого фільму, ситуацією з життя класу, родини і т. ін.;
 • використовує виражальні засоби мови;
 •  записує свою думку про предмет висловлювання; 
 • складає записку з поясненням певного факту, привітання, запрошення.

 

ІІ. Мовна змістова лінія  

1. Мова і мовлення

 Учень/учениця:

 • пояснює значення мови в житті народу;
 •  упізнає старі й нові слова в наукових і художніх текстах;
 • знає основні ознаки культури усного і писемного мовлення; володіє лексичними засобами її вираження з огляду на ситуацію та учасників спілкування

2. Текст

Учень/учениця:

 • знаходить у тексті зачин, основну частину, кінцівку (завершення);
 • самостійно формулює тему і мету (основну думку) тексту;
 • добирає заголовок, який відповідає темі або основній думці тексту;
 • виявляє в тексті слова, які містять важливі відомості тексту;
 • зв’язує два речення за допомогою особових займенників (він, цей, такий у різних родах і числах), слів тоді, спочатку, потім, по-перше, по-друге, нарешті тощо;
 • ділить текст на частини за поданим планом і самостійно у процесі навчальної роботи;
 • аналізує в навчальній роботі тексти-міркування; виявляє в текстах-міркуваннях твердження, доказ та висновок; будує в навчальній роботі тексти-міркування; бере участь у їх удосконаленні;
 • аналізує в навчальній роботі тексти-описи; виявляє слова, які характеризують істотні ознаки описуваних предметів, явищ; бере участь у порівнянні однотемних текстів-описів художнього і науково-популярного стилів.

3. Речення

 Учень/учениця:

 • дає визначення речень за метою висловлювання;
 • розрізнює на слух і на письмі розповідні, питальні і спонукальні речення; розрізнює серед них окличні і неокличні;
 • знаходить головні і другорядні члени речення у найпростіших випадках; встановлює логіко-граматичні зв’язки між членами речення за допомогою питань; поширює речення словами і словосполученнями;
 • відновлює зміст деформованих речень;
 • виявляє в реченні однорідні члени (головні і другорядні);
 • вживає кому при однорідних членах речення в навчальних вправляннях;

4. Слово. Значення слова. Частини  мови.

Учень/учениця:

 • знає значущі частини слова:  закінчення, частини основи – корінь, суфікс, префікс;
 • розбирає самостійно слова прості за будовою( окрім дієслів);
 • розрізнює спільнокореневі слова та форми того самого слова;
 • ділить на групи слова, що відповідають на питання різних частин мови (серед них числівники, прислівники – без уживання термінів).

Іменник

Учень/учениця:

 • відносить до іменників слова з абстрактним значенням, які відповідають на питання що?;
 •  добирає до поданого іменника 2-3 синоніми, антонім; розкриває значення (2-3) багатозначного іменника, вводить його в словосполучення, речення (у процесі виконання навчальних вправ);
 • визначає рід і число іменників;
 • змінює іменники за числами і відмінками;
 • визначає початкову форму іменника (називний відмінок однини), відмінок іменника в реченні ;
 • користується навчальною таблицею відмінювання іменників у множині у процесі виконання вправ на практичне засвоєння відмінкових закінчень іменників;
 • правильно вживає прийменники з іменниками в окремих відмінках;

 Прикметник

Учень/учениця:

 • відносить до прикметників слова, що означають різні ознаки предметів;
 • добирає до поданого прикметника 2-3 синоніми, антонім;
 • пояснює і вживає у мовленні прикметники у прямому і переносному значеннях у художніх і науково-популярних текстах;
 • змінює прикметники за числами і в однині за родами;
 • визначає рід і число прикметника за родом зв’язаного з ним іменника та за характерним закінченням;
 • користується таблицею відмінювання прикметників, поданою в підручнику, у процесі виконання навчальних вправ на практичне засвоєння відмінкових закінчень прикметників;
 • визначає в процесі виконання навчальних вправ відмінки прикметників за відмінками іменників (на основі встановлення зв’язку слів у реченні);

 Числівник

Учень/учениця:

 • впізнає серед слів числівники, ставить до них питання скільки? котрúй? котрá? котрé? котрі́?
 • правильно вимовляє і пише числівники, передбачені програмою для 1-4 класів, форми родового відмінка числівників 50-80 (п’ятдесяти, шістдесяти, сімдесяти, вісімдесяти) та на позначення дат ( восьме лютого);
 • ставить питання до кількісних і порядкóвих (без уживання термінів) числівників;
 • уживає правильні форми (за зразком у підручнику, поданим учителем) на означення часу протягом доби;
 • будує словосполучення з числівниками за зразком, підстановочною таблицею

Займенник

Учень/учениця:

 • упізнає серед слів займенники, які вказують на предмети, їх ознаки, кількість, але не називають їх;
 • ставить питання до займенників;
 • упізнає на слух і в текстах особові займенники;
 • пояснює їх лексичне значення, роль у реченні;
 • відмінює особові займенники за зразком;
 • користується навчальною таблицею для визначення відмінків займенників у реченні;
 • дотримується правила вживання займенників із прийменниками;
 • будує словосполучення і речення з особовими займенниками;
 •  використовує займенники для зв’язку речень у тексті, з метою уникнення лексичних повторів.

Дієслово

Учень/учениця:

 • відносить до дієслів слова, що означають різні дії;
 • пояснює лексичні значення дієслів;
 •  добирає до поданого дієслова 2-3 синоніми, антонім;
 • пояснює пряме і переносне значення дієслів, 2-3 значення багатозначного дієслова, вводячи їх у словосполучення, речення, зв’язні висловлювання;
 • впізнає на слух та в письмових текстах неозначену форму дієслова;
 • добирає неозначену форму до дієслів, поданих в інших формах; використовує неозначену форму у побудові навчальних текстів-інструкцій, порад;
 • визначає час дієслова у реченнях, тексті;
 • змінює дієслова за часами і числами,
 • вживає ці дієслівні форми у своєму мовленні.

Прислівник

Учень/учениця:

 • розрізнює серед поданих слів прислівники;
 • знає їх основну граматичну ознаку – незмінюваність;
 • ставить до них питання;
 • зв’язує їх із дієсловами в словосполучення,
 • вводить у речення;
 • поширює речення найуживанішими прислівниками;
 • добирає до поданого прислівника синоніми й антонім;
 • будує речення з однорідними членами, вираженими прислівниками;
 • пояснює значення прислівників у тексті;

6. Правопис (протягом року)

Учень/учениця:

 • дотримується гігієнічних та технічних правил письма;
 • вільно рухає пальцями і передпліччям під час письма у рядку;
 • пише правильно букви, їх поєднання, пунктуаційні знаки;
 • акуратно виправляє нерозбірливі форми графем та їх поєднання;
 • безвідривно поєднує елементи букв х, ж, ю;
 • змінює форми букв, їх поєднань, пунктуаційних знаків, зберігаючи розбірливість письма;
 • прискорює письмо у межах своїх фізіологічних можливостей, зберігаючи його розбірливість та дотримуючись гігієнічних і технічних правил;
 • оформлює письмову роботу правильно, охайно.

 1. Діяльнісна змістова лінія

 • своєчасно готується до уроку;
 •  тримає в порядку своє робоче місце та навчальне приладдя;
 • дотримується режиму навчальної діяльності;
 •  працює швидко і зосереджено;
 •  приступає до виконання самостійної роботи після її обдумування; раціонально розподіляє час для виконання певної роботи;
 • цінує час – власний та інших людей;
 • виконує всі настанови вчителя;
 •  слухає і коментує відповіді однокласників;
 • взаємодіє з іншими учасниками навчальної діяльності (у парі, малій групі)
 • працює з навчальними посібниками, роздатковим матеріалом;
 •  користується довідниковою літературою (навчальними словниками, довідниками тощо);
 • шукає нову інформацію в різних джерелах;
 • розповідає чітко, послідовно;
 • міркує взаємопов’язаними судженнями в ході монологічного повідомлення;
 • відтворює інформацію з елементами логічної обробки матеріалу (виділення основної думки, встановлення зв’язку між відомим і невідомим матеріалом тощо);
 • спілкується належним чином під час виконання групових і колективних завдань;
 • визначає головне;
 • самостійно робить висновок із пояснення вчителя;
 • висловлює аргументовані критичні судження;
 •  доводить правильність певного судження та власної думки;
 • виконує творчі завдання;
 • застосовує мисленнєві операції, мовні знання і мовленнєві вміння в життєвих ситуаціях для розв’язання важливих проблем.
Дата: 9 листопада, 2016
Автор: Адміністрація школи
 
 

Чим більше любові ми даруємо тим більше її залишається у нас.

Випадкові фото

Історія школи

Тернопільська СШ №6 заснована в 1947 році. Спершу вона не мала власного приміщення, а тому функціонувала в корпусах СШ №1 (зараз тут Українська гімназія імені І. Франка) та політехнічного інституту (зараз ТНТУ ім І. Пулюя). У 1960 році школа одержала нове приміщення по вул. Леніна, 25 (зараз це вул. Руська, 6), в якому знаходиться і тепер. ...
Читати далі...

Педагогічний колектив

Абрамик Любов Богданівна - вчитель англійської мови Кічук Марія Іванівна - вчитель математики Сеник Надія Михайлівна - вчитель української мови та літератури Флешар Олександра Богданівна - вчитель української мови та літератури Гайда Галина Володимирівна - вчитель біології Голда Оксана Василівна - керівник гуртка Лоджук Тарас Григорович - вчитель фізичної культури Гриненко Наталія Володимирівна - практичний психолог Ненич Олена Зіновіївна - вчитель початкових класів Вишневська Наталія Петрівна - вчитель початкових класів Лисобей Людмила Василівна - вчитель математики Марцинюк Олександра Степанівна - вчитель початкових класів Гончар Оксана Василівна - вчитель початкових класів Маланюк Борис Орестович - керівник драматичного гуртка Остапчук Ольга Миколаївна - вчитель математики Антонюк Наталія Петрівна - вчитель англійської мови Анцібор Наталія Олексіївна - вчитель світової літератури Бабій Наталія Зіновіївна - вчитель початкових класів Белендюк Руслана Степанівна - вчитель музики Бичок Надія Йосипівна - вчитель початкових класів Буртник Тамара Іванівна - вчитель початкових класів Бутова Ольга Вікторівна - вчитель початкових класів Бутрин Ольга Богданівна - вчитль фізики Вишневська Лариса Петрівна - вчитель хімії Вишньовська Наталія Михайлівна - вчитель початкових класів Гандзола Михайло Васильович - керівник гуртка Горбач Наталія Дмитрівна - вчитель образотворчого мистецтва Горин Олег Петрович - вчитель фізичної культури Грицак Мар'яна Ярославівна - вчитель математики Грицина Мар'яна Степанівна - вчитель початкових класів Данилків Тетяна Ярославівна - соціальний педагог Доскоч Галина Володимирівна - вчитель математики Дубчак Марина Віталіївна - вчитель англійської мови Ензельт Олександр Миколайович - вчитель фізики Заверуха Людмила Любомирівна - вчитель початкових класів Зозуляк Сергій Володимирович - вчитель історії Зотько Ольга Василівна - вчитель початкових класів Кіцак Оксана Романівна - вчитель біології Кавецька Марія Йосипівна - вчитель початкових класів Казакова Віра Миколаївна - вчитель української мови і літератури Катола Антоніна Іванівна - вчитель англійської мови Кашуба Наталія Богданівна - вчитель англійської мови Когут Марія Зіновіївна - вчитель географії Кольба Валентина Олексіївна - заступник директора з виховної роботи Кріль Любов Степанівна - вчитель початкових класів Куземко Наталія Дмитрівна - вчитель німецької мови Кулешко Віталій Іванович - вчитель математики Купецька Ольга Петрівна - вчитель англійської мови Сорока Ольга Петрівна - вчитель музики, етики, естетики Лень Марія Василівна - вчитель англійської мови Лихачинська Іванна Іванівна - вчитель історії Лоджук Надія Романівна - вчитель початкових класів Лотоцька Наталія Богданівна - вчитель української мови та літератури Лукашова Валентина Володимирівна - вчитель географії Матвіїв Іван Йосипович - вчитель історії Матвіїшин Світлана Сергіївна - керівник драматичного гуртка Мелимука Анна Олексіївна - вчитель християнської етики Михайлишин Ніна Володимирівна - вчитель української мови та літератури Моліцька Алла Леонідівна - вчитель хімії Мотрук Віра Іванівна - вчитель математики Недошитко Віктор Дмитрович - вчитель трудового навчання Олійник Діана Петрівна - вчитель англійської мови Остапчук Вадим Олександрович - вчитель креслення Пагут Віра Петрівна - учитель інформатики Паланиця Любов Григорівна - керівник військово-патріотичного гуртка, вчитель хімії Рачинська Галина Степанівна - вчитель української мови та літератури Роговська Ольга Яківна - вчитель фізичної культури Сагайдак Надія Стефанівна - вчитель англійської мови Синюк Людмила Йосипівна - вчитель ОБЖ Сиротюк Світлана Василівна - вчитель біології Соколова Ольга Михайлівна - вчитель інформатики Тарноруда Олег Петрович - вчитель історії Тимочко Надія Іванівна - вчитель початкових класів Тимчак Ірина Андріївна - педагог-організатор Ткачук Оксана Петрівна - вихователь ГПД Туровська Надія Романівна - бібліотекар Холодняк Наталія Василівна - вчитель світової літератури Хомич Галина Василівна - вчитель фізичної культури Чикалова Надія Максимівна - вчитель фізичної культури Яремчук Ганна Семенівна - вчитель трудового навчання
© ТНВК "Школа-Ліцей №6 ім. Н.Яремчука", 2013 - 2021
Всі права захищено.