Тернопільський навчально-виховний комплекс
"Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука"

Архів публікацій

Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Державні вимоги до навчальних досягнень учнів 3 класу

Документи

УКРАЇНСЬКА МОВА

Учень має:

 • виразно читати напам’ять вірші, прозові уривки;
 • правильно будувати діалог, з дотриманням етичних норм мовлення, культури спілкування, вживанням правильних форм звертання;
 • усно переказувати текст (докладно  і вибірково);
 • висловлювати власну думку про предмети, явища, події та своє савлення до цього.
 • письмово самостійно впорядкувати  деформований текст;
 • вміти оцінити свою роботу, знайти помилки та виправити їх.
 • вміти пояснити значення мови для людини
 • розпізнавати на слух і на письмі розповідні, питальні та спонукальні речення, впізнавати окличні та неокличні, вміти їх побудувати;
 • встановлювати з допомогою та під керівництвом вчителя смислові та граматичні зв’язки між словами у реченні;
 • виявляти в текстах слова з прямим і переносним значенням, добирати синоніми і антоніми до загальновживаних слів;
 • пояснювати і вживати у власному мовленні фразеологізми, зокрема прислів’я;
 • вміти працювати з тлумачним та орфографічним словником;
 • знати правила вимови слів з ненаголошеними “Е” “И”, правило вимови дзвінких приголосних звуків в кінці слова та складу, дотримуватись цих правил  умовленні;
 • знати що таке “орфограма”
 • вміти утворювати нові слова за допомогою префіксів та суфіксів;
 • дотримуватися правил правопису слів з апострофом;
 • розрізняти слова за частинами мови ( іменник, прикметник, дієслово, прийменник)
 • знати і відтворювати усно український алфавіт;
 • дотримуватися правил переносу слів з одного рядка в інший;
 • дотримуватися правил вживання розділових знаків в кінці речень;
 • списувати текст з підручника з дотриманням правил правопису та каліграфії;
 • записувати під диктування текст, складений зі слів, що пишуться за фонетичним принципом, за правилами вивченими у 1-3 класах;
 • дотримуватися гігієнічних та технічних правил письма, та культури оформлення письмових робіт;
 • розбірливо та охайно писати в зошиті в одну лінію;
 • самостійно  і своєчасно готуватися до уроку;
 • планувати послідовність виконання завдань;
 • виконувати всі настанови вчителя;
 • слухати й аналізувати відповіді однокласників, співпрацювати з ними в парі, невеликій групі;
 • вміи працювати з підручником;
 • вміти висловити оцінні судження щодо якості усної відповіді, письмової роботи власної та однокласників.

МАТЕМАТИКА

 • утворювати, записувати, порівнювати числа в межах 1000;
 • розуміти сутність арифметичних дій (додавання, віднімання, множення і ділення)
 • застосовувати в обчисленнях таблиці множення чисел 2-9 і відповідних випадків ділення
 • застосовувати в обчисленнях властивості дій додавання і віднімання нуля, віднімання рівних частин, множення на 1 та 0, ділення на 1, ділення нуля на число; множення і ділення числа на 10, 100
 • виконувати різницеве та кратне порівняння чисел
 • розрізняти одноцифрові, двоцифрові та трицифрові числа
 • виконувати арифметичні дії на основі нумерації
 • володіти навичками усного додавання та віднімання круглих трицифрових чисел;
 • застосовувати алгоритм письмового додавання та віднімання чисел, перевіряє правильність їх виконання
 • розуміти сутність переставного та сполучного законів множення, застосовувати їх в процесі виконання завдань
 • володіти обчислювальними навичками позатабличного множення і ділення
 • розуміти сутність ділення з остачею, виконувати ділення з остачею
 • розуміти утворення астин способом ділення цілого на рівні частини та виділення однієї з них
 • читати і записувати частини цілого у вигляді дробу з чисельником 1, порівнювати їх
 • знаходити частину від числа та число за величиною його частини
 • розрізняти та будувати геометричні фігури: пряма, промінь, прямий, тупий та гострий кути, прямокутник, квадрат, відрізок заданої довжини
 • позначати та називати  геометричні фігури буквами латинського алфавіту
 • розрізняти на кресленнях коло і круг, називати їх елементи: центр, радіус, діаметр
 • знати формули знаходження периметра квадрата і прямокутника, застосовувати їх під час практичних завдань
 • записувати і читати числові вирази, знаходити значення числових виразів з дужками та без них
 • знаходит значення виразів зі змінною, при заданих значеннях змінної
 • розуміти сутність поняття “рівняння”, “розв’язок рівняння”, розв’язувати прості рівняння
 • розрізняти числові нерівності та нерівності зі змінною
 • застосовуввти знання про величини:
  * одиниці вимірювання довжини (см, дм, м, мм, км)
  * маси ( г, кг, ц, т )
  * місткості (л)
  * часу ( рік, місяць, тиждень, доба, година, хвлина, секунда)
  * вартості (грн, коп.)
 • виконувати перетворення, порівняння та дії з іменованими числами
 • розв’язувати прості задачі та складені на 2-3дії
 • аналізувати умову задачі та обирати спосіб її розв’язання
 • записувати розв’язання задачі різними способами: окремими діями з поясненням або виразом
 • записувати повну відповідь на запитання задачі.

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ  

У третьому класі учень має вміти:

 • визначати жанр прочианого твору: казка, вірш, оповідання, байка, п’єса
 • розрізняти фольклорні і авторські твори за емоційним забарвленням;
 • знати і вміти пояснити значення книжки в житті людини
 • читати вголос правильно, свідомо, виразно цілими словами або групами слів
 • читати мовчки: очима свідомо (без артикулювання)
 • обирати темп читання, прийнятний для розуміння прочитаного
 • визначати тему та основну думку твору
 • визначати структуру епічного твору (зачин, основна частина, кінцівка)
 • знаходити потрібний епізод у творі за завданням вчителя
 • співставляти  ілюстрацію до твору з відповідним епізодом
 • знаходити  у тексті художні описи природи, зовнішності людини, інших живих істот
 • знаходити у тексті діалог, називати його учасників, читати в особах
 • визначати головного  і другорядного персонажів
 • пояснювати, який вчинок є позитивним, а який негативним
 • знати авторів, виучуваних творів, розповідати епізоди з їхнього життя та діяльності
 • виділяти в художньому тексті та у своєму мовленні яскраві образні вислови, епітети, порівняння, метафори (без термінів),
 • розрізняти прислів’я і приказки  з-поміж  інших літературних жанрів, знає напам’ять 5-6 прислів’їв
 • називати основні ознаки вірша: наявність рими, ритму, мелодики, створює словесні малюнки за змістом вірша
 • розповідати про  власні почуття, які викликав вірш під час читання чи слухання
 • читати напам’ять 5 віршів
 • складати план до невеликих за обсягом і не складних за будовою художніх текстів, використовувати його для переказу прочитаного
 • відповідати на запитання щодо проитаного рядками тексту, своїми словами
 • підримувати діалог (5-6)реплік з учителем, однокласниками на основі прочитаного
 • знаходити, показувати і правильно називати структурні елементи книжки (титульний аркуш, анотація, віомості про автора)
 • прогнозувати за анотацією зміст книжки
 • добирати і читати дитячі книжки на рекомендовану вчителем тему читання.
 • складати найпростішу анотацію на прочитану книжку (усно, з допомогою вчителя)
 • вміти користуватися бібліотекою
 • вміти користуватися довідковою літературою,дитячими журналами
 • переказувати твір детально, стисло, вибірково
 • складати розповідь від імені одного з героїв твору
 • виконувати різноманітні творчі завдання за змістом прочитаних творів
 • брати участь в інсценізації
 • брати участь у колективному обговоренні змісту самостійно прочитаних книжок
 • виявляти толерантність, повагу до однолітків під час діалогу, колективної дискусії

ПРИРОДОЗНАВСТВО

Учень повинен:

 • наводити приклади живої і неживої природи та предметів, створених людиною
 • мати уявлення про розподіл води на землі, називати три стани води, розуміти значення води для життя на Землі, дотримуватися правил економного використання води в побуті
 • мати уявлення про  склад і властивості повітря, джерела забруднення, охорону, застосовує їх на практиці
 • мати уявлення про гірські породи та корисні копалини, наводити приклади твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та використання їх людиною
 • розуміти значення ґрунту для життя рослин  і тварин
 • застосовувати на практиці знання про необхідність економного й бережного ставлення до корисних копалин та ґрунтів
 • пояснювати взаємозв’язки  в живій та неживій природі на прикладах використання людиною енергії Сонця, вітру, рухомої води
 • встановлювати умови, необхідні для розвитку рослин
 • застосовувати правила безпечної поведінки з електроприладами, економного використання води, тепла, електроенергії у побуті
 • знати про різноманітність рослин і тварин у природі, про Червону книгу України
 • мати уявлення про організм людини як єдине ціле , окремі органи, системи органів
 • розуміти значення поживних речовин рослинного і тваринного походження для організму людини
 • застосовувати правила здорового способу життя, гігієни шкіри, органів чуття, дихання
 • знати і застосовувати правила поведінки у природі
Дата: 5 листопада, 2016
Автор: Адміністрація школи
 
 

Якщо ви хочете знайти золото, то шукати його потрібно там, де воно є.

Випадкові фото

Історія школи

Тернопільська СШ №6 заснована в 1947 році. Спершу вона не мала власного приміщення, а тому функціонувала в корпусах СШ №1 (зараз тут Українська гімназія імені І. Франка) та політехнічного інституту (зараз ТНТУ ім І. Пулюя). У 1960 році школа одержала нове приміщення по вул. Леніна, 25 (зараз це вул. Руська, 6), в якому знаходиться і тепер. ...
Читати далі...

Педагогічний колектив

Абрамик Любов Богданівна - вчитель англійської мови Кічук Марія Іванівна - вчитель математики Сеник Надія Михайлівна - вчитель української мови та літератури Флешар Олександра Богданівна - вчитель української мови та літератури Гайда Галина Володимирівна - вчитель біології Голда Оксана Василівна - керівник гуртка Лоджук Тарас Григорович - вчитель фізичної культури Гриненко Наталія Володимирівна - практичний психолог Ненич Олена Зіновіївна - вчитель початкових класів Вишневська Наталія Петрівна - вчитель початкових класів Лисобей Людмила Василівна - вчитель математики Марцинюк Олександра Степанівна - вчитель початкових класів Гончар Оксана Василівна - вчитель початкових класів Маланюк Борис Орестович - керівник драматичного гуртка Остапчук Ольга Миколаївна - вчитель математики Антонюк Наталія Петрівна - вчитель англійської мови Анцібор Наталія Олексіївна - вчитель світової літератури Бабій Наталія Зіновіївна - вчитель початкових класів Белендюк Руслана Степанівна - вчитель музики Бичок Надія Йосипівна - вчитель початкових класів Буртник Тамара Іванівна - вчитель початкових класів Бутова Ольга Вікторівна - вчитель початкових класів Бутрин Ольга Богданівна - вчитль фізики Вишневська Лариса Петрівна - вчитель хімії Вишньовська Наталія Михайлівна - вчитель початкових класів Гандзола Михайло Васильович - керівник гуртка Горбач Наталія Дмитрівна - вчитель образотворчого мистецтва Горин Олег Петрович - вчитель фізичної культури Грицак Мар'яна Ярославівна - вчитель математики Грицина Мар'яна Степанівна - вчитель початкових класів Данилків Тетяна Ярославівна - соціальний педагог Доскоч Галина Володимирівна - вчитель математики Дубчак Марина Віталіївна - вчитель англійської мови Ензельт Олександр Миколайович - вчитель фізики Заверуха Людмила Любомирівна - вчитель початкових класів Зозуляк Сергій Володимирович - вчитель історії Зотько Ольга Василівна - вчитель початкових класів Кіцак Оксана Романівна - вчитель біології Кавецька Марія Йосипівна - вчитель початкових класів Казакова Віра Миколаївна - вчитель української мови і літератури Катола Антоніна Іванівна - вчитель англійської мови Кашуба Наталія Богданівна - вчитель англійської мови Когут Марія Зіновіївна - вчитель географії Кольба Валентина Олексіївна - заступник директора з виховної роботи Кріль Любов Степанівна - вчитель початкових класів Куземко Наталія Дмитрівна - вчитель німецької мови Кулешко Віталій Іванович - вчитель математики Купецька Ольга Петрівна - вчитель англійської мови Сорока Ольга Петрівна - вчитель музики, етики, естетики Лень Марія Василівна - вчитель англійської мови Лихачинська Іванна Іванівна - вчитель історії Лоджук Надія Романівна - вчитель початкових класів Лотоцька Наталія Богданівна - вчитель української мови та літератури Лукашова Валентина Володимирівна - вчитель географії Матвіїв Іван Йосипович - вчитель історії Матвіїшин Світлана Сергіївна - керівник драматичного гуртка Мелимука Анна Олексіївна - вчитель християнської етики Михайлишин Ніна Володимирівна - вчитель української мови та літератури Моліцька Алла Леонідівна - вчитель хімії Мотрук Віра Іванівна - вчитель математики Недошитко Віктор Дмитрович - вчитель трудового навчання Олійник Діана Петрівна - вчитель англійської мови Остапчук Вадим Олександрович - вчитель креслення Пагут Віра Петрівна - учитель інформатики Паланиця Любов Григорівна - керівник військово-патріотичного гуртка, вчитель хімії Рачинська Галина Степанівна - вчитель української мови та літератури Роговська Ольга Яківна - вчитель фізичної культури Сагайдак Надія Стефанівна - вчитель англійської мови Синюк Людмила Йосипівна - вчитель ОБЖ Сиротюк Світлана Василівна - вчитель біології Соколова Ольга Михайлівна - вчитель інформатики Тарноруда Олег Петрович - вчитель історії Тимочко Надія Іванівна - вчитель початкових класів Тимчак Ірина Андріївна - педагог-організатор Ткачук Оксана Петрівна - вихователь ГПД Туровська Надія Романівна - бібліотекар Холодняк Наталія Василівна - вчитель світової літератури Хомич Галина Василівна - вчитель фізичної культури Чикалова Надія Максимівна - вчитель фізичної культури Яремчук Ганна Семенівна - вчитель трудового навчання
© ТНВК "Школа-Ліцей №6 ім. Н.Яремчука", 2013 - 2021
Всі права захищено.